SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BUỔI SÁNG

LẦN 2

(Áp dụng từ ngày 12/9/2016)

 

 

 

 

Lớp

10A1

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A4

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

A.Van

Vat ly

A.Van

A.Van

Dia ly

 

1

CHAOCO

Tin hoc

A.Van

GDQP

A.Van

Toan

2

GDCD

Van hoc

Toan

Dia ly

Van hoc

Van hoc

 

2

A.Van

Vat ly

The duc

KTCN

Lich su

Toan

3

Hoa hoc

KTNN

Lich su

Sinh

Toan

Toan

 

3

Van hoc

The duc

Sinh

Vat ly

Toan

Hoa hoc

4

Vat ly

The duc

Tin hoc

The duc

Hoa hoc

GDQP

 

4

Sinh

Van hoc

Hoa hoc

A.Van

Van hoc

Van hoc

5

Tin hoc

Hoa hoc

Van hoc

Toan

 

SH

 

5

Vat ly

Toan

Dia ly

GDCD

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A2

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A5

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Vat ly

A.Van

Dia ly

The duc

A.Van

 

1

CHAOCO

Sinh

Hoa hoc

Vat ly

GDCD

Van hoc

2

Hoa hoc

A.Van

Toan

GDCD

Toan

Hoa hoc

 

2

Vat ly

Vat ly

Toan

Dia ly

Toan

The duc

3

Tin hoc

Dia ly

Toan

Hoa hoc

KTNN

Van hoc

 

3

Hoa hoc

GDQP

A.Van

Toan

Toan

A.Van

4

Van hoc

Toan

GDQP

Tin hoc

Lich su

The duc

 

4

Lich su

A.Van

The duc

Van hoc

Van hoc

A.Van

5

Van hoc

Van hoc

Sinh

Vat ly

 

SH

 

5

Sinh

Tin hoc

KTCN

Van hoc

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A3

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A6

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

The duc

Vat ly

A.Van

Toan

The duc

 

1

CHAOCO

Lich su

Tin hoc

Dia ly

KTCN

Sinh

2

Toan

Hoa hoc

Tin hoc

Van hoc

A.Van

Van hoc

 

2

Van hoc

Sinh

Van hoc

Vat ly

GDCD

A.Van

3

Dia ly

Hoa hoc

Tin hoc

Dia ly

Van hoc

Lich su

 

3

Toan

Vat ly

Van hoc

A.Van

Van hoc

Hoa hoc

4

Vat ly

GDQP

Van hoc

Hoa hoc

GDCD

Toan

 

4

A.Van

The duc

Toan

Hoa hoc

The duc

GDQP

5

Sinh

A.Van

Toan

KTNN

 

SH

 

5

Vat ly

Toan

A.Van

Toan

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A4

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A7

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Hoa hoc

Toan

The duc

GDQP

A.Van

 

1

CHAOCO

The duc

The duc

Van hoc

Toan

Lich su

2

Van hoc

Van hoc

Toan

A.Van

Toan

Van hoc

 

2

Tin hoc

Hoa hoc

A.Van

Hoa hoc

KTCN

Toan

3

GDCD

Dia ly

Vat ly

Toan

Hoa hoc

Van hoc

 

3

A.Van

A.Van

Vat ly

Vat ly

GDCD

GDQP

4

Dia ly

Vat ly

A.Van

Sinh

The duc

KTNN

 

4

Van hoc

Vat ly

Sinh

Toan

A.Van

Van hoc

5

Hoa hoc

Tin hoc

Lich su

Tin hoc

 

SH

 

5

Van hoc

Sinh

Toan

Dia ly

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A5

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A1

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

GDQP

A.Van

Sinh

Lich su

 

1

CHAOCO

Toan

Sinh

Van hoc

A.Van

Toan

2

Toan

The duc

Hoa hoc

Van hoc

A.Van

Toan

 

2

A.Van

The duc

GDCD

Toan

Van hoc

Vat ly

3

Van hoc

Toan

Tin hoc

GDCD

Van hoc

The duc

 

3

Lich su

Hoa hoc

Hoa hoc

Vat ly

Toan

GDQP

4

KTNN

Dia ly

Toan

Tin hoc

Vat ly

Hoa hoc

 

4

Dia ly

Tin hoc

A.Van

Sinh

The duc

A.Van

5

Dia ly

Hoa hoc

A.Van

Vat ly

 

SH

 

5

Toan

KTCN

Van hoc

Lich su

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A6

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A2

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Dia ly

Dia ly

Toan

Toan

GDQP

 

1

CHAOCO

The duc

Van hoc

Toan

Toan

GDCD

2

Van hoc

Tin hoc

Van hoc

Vat ly

Vat ly

The duc

 

2

Toan

GDQP

KTCN

A.Van

The duc

Toan

3

Tin hoc

The duc

A.Van

A.Van

Hoa hoc

A.Van

 

3

Vat ly

Toan

Sinh

Sinh

Lich su

A.Van

4

Hoa hoc

Toan

Lich su

Van hoc

Sinh

Van hoc

 

4

Hoa hoc

Hoa hoc

A.Van

Lich su

Van hoc

Dia ly

5

GDCD

KTNN

Toan

Hoa hoc

 

SH

 

5

A.Van

Vat ly

Tin hoc

Van hoc

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

10A7

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A3

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

Toan

GDCD

Van hoc

Van hoc

 

1

CHAOCO

Van hoc

Toan

A.Van

Toan

A.Van

2

Dia ly

Toan

Vat ly

The duc

A.Van

Lich su

 

2

Tin hoc

Van hoc

Sinh

Toan

GDQP

GDCD

3

Van hoc

Sinh

GDQP

Vat ly

The duc

A.Van

 

3

Sinh

The duc

The duc

Hoa hoc

A.Van

Dia ly

4

Van hoc

Hoa hoc

Tin hoc

Toan

KTNN

Hoa hoc

 

4

Toan

Lich su

Van hoc

Lich su

A.Van

Hoa hoc

5

Hoa hoc

Dia ly

A.Van

Tin hoc

 

SH

 

5

Vat ly

Toan

KTCN

Vat ly

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A1

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A4

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Toan

The duc

Vat ly

GDQP

Van hoc

 

1

CHAOCO

The duc

Van hoc

Toan

Lich su

The duc

2

A.Van

Toan

Dia ly

Hoa hoc

Vat ly

Van hoc

 

2

Sinh

A.Van

Van hoc

A.Van

Toan

GDQP

3

Hoa hoc

Lich su

GDCD

The duc

A.Van

A.Van

 

3

Toan

Van hoc

Toan

Tin hoc

Sinh

GDCD

4

Van hoc

A.Van

Toan

Toan

Sinh

Sinh

 

4

A.Van

Toan

Vat ly

KTCN

Hoa hoc

Vat ly

5

Vat ly

KTCN

Tin hoc

Van hoc

 

SH

 

5

A.Van

Dia ly

Hoa hoc

Lich su

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A2

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A5

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

Van hoc

Sinh

The duc

Vat ly

Vat ly

 

1

CHAOCO

Vat ly

Lich su

Van hoc

Sinh

Hoa hoc

2

Lich su

Toan

The duc

A.Van

Toan

Sinh

 

2

A.Van

Tin hoc

GDQP

Van hoc

Toan

The duc

3

Toan

A.Van

Dia ly

Hoa hoc

Van hoc

Toan

 

3

Toan

A.Van

Toan

Lich su

A.Van

A.Van

4

Hoa hoc

Tin hoc

KTCN

Van hoc

A.Van

A.Van

 

4

Vat ly

The duc

Sinh

Toan

Van hoc

GDCD

5

Van hoc

GDQP

GDCD

Vat ly

 

SH

 

5

Dia ly

Toan

KTCN

Hoa hoc

 

SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

11A3

 

 

 

 

 

 

Lớp

12A6

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

CHAOCO

KTCN

Vat ly

Toan

Van hoc

The duc

 

1

CHAOCO

GDQP

GDCD

A.Van

KTCN

A.Van

2

Toan

The duc

Sinh

Hoa hoc

Van hoc

Lich su

 

2

Dia ly

The duc

Hoa hoc

Tin hoc

Hoa hoc

Sinh

3

A.Van

Vat ly

Toan

GDQP

Sinh

Toan

 

3

Van hoc

Van hoc

A.Van

Toan

A.Van

Van hoc

4

Vat ly

Van hoc

Dia ly

GDCD

A.Van

A.Van

 

4

Toan

Vat ly

The duc

Vat ly

Toan

Toan

5

Tin hoc

Van hoc

Hoa hoc

A.Van

 

SH

 

5

Lich su

Lich su

Toan

Sinh

 

SH