SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

LẦN 2

((Áp dụng từ ngày 12/9/2016)

 

 

 

Giáo viên

Thái Phúc ánh

 

 

 

 

 

Giáo viên

Lê Trọng Đức

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

12A1-Toan

HOP

12A2-Toan

12A2-Toan

12A1-Toan

 

1

HOP

11A7-TD

11A7-TD

HOP

 

11A3-TD

2

12A2-Toan

11A2-Toan

HOP

12A1-Toan

11A2-Toan

12A2-Toan

 

2

HOP

11A3-TD

11A4-TD

HOP

 

11A5-TD

3

11A2-Toan

12A2-Toan

HOP

 

12A1-Toan

11A2-Toan

 

3

HOP

11A4-TD

 

HOP

 

 

4

 

 

HOP

 

 

 

 

4

HOP

11A6-TD

11A5-TD

HOP

11A6-TD

 

5

12A1-Toan

 

HOP

 

 

 

 

5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Ngân

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thanh Nga

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

11A1-Toan

12A3-Toan

12A4-Toan

12A3-Toan

HOP

 

1

HOP

12A2-TD

HOP

HOP

 

 

2

 

11A1-Toan

 

12A3-Toan

12A4-Toan

HOP

 

2

HOP

12A1-TD

HOP

HOP

12A2-TD

 

3

12A4-Toan

 

12A4-Toan

 

 

HOP

 

3

HOP

 

HOP

HOP

 

 

4

12A3-Toan

12A4-Toan

11A1-Toan

11A1-Toan

 

HOP

 

4

HOP

 

HOP

HOP

12A1-TD

 

5

 

12A3-Toan

 

 

 

HOP

 

5

HOP

HOP

HOP

HOP

 

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phan Văn Khoa

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trần Quốc Hoàn

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

HOP

10A4-Toan

11A3-Toan

11A7-Toan

 

 

1

HOP

12A4-TD

11A1-TD

11A2-TD

HOP

12A4-TD

2

11A3-Toan

HOP

10A4-Toan

 

10A4-Toan

11A7-Toan

 

2

HOP

12A6-TD

11A2-TD

 

HOP

12A5-TD

3

 

HOP

11A3-Toan

10A4-Toan

 

11A3-Toan

 

3

HOP

12A3-TD

12A3-TD

11A1-TD

HOP

 

4

 

HOP

 

11A7-Toan

 

 

 

4

HOP

12A5-TD

12A6-TD

 

HOP

 

5

 

HOP

11A7-Toan

 

 

11A7-SH

 

5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phan Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

Giáo viên

Hồ Trung Nguyên

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

1

HOP

 

HOP

11A4-QP

11A1-QP

 

2

10A5-Toan

 

10A1-Toan

 

12A5-Toan

10A5-Toan

 

2

HOP

 

HOP

 

 

 

3

12A5-Toan

10A5-Toan

12A5-Toan

12A6-Toan

10A1-Toan

10A1-Toan

 

3

HOP

11A5-QP

HOP

11A3-QP

 

11A7-QP

4

12A6-Toan

 

10A5-Toan

12A5-Toan

12A6-Toan

12A6-Toan

 

4

HOP

 

HOP

 

 

11A6-QP

5

 

12A5-Toan

12A6-Toan

10A1-Toan

 

 

 

5

HOP

11A2-QP

HOP

 

 

11A4-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Lâm Thị Kim Cúc

 

 

 

 

 

Giáo viên

Ngô Xuân Giáp

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

10A7-Toan

10A7-Toan

10A6-Toan

10A6-Toan

HOP

 

1

HOP

12A6-QP

10A5-QP

HOP

10A4-QP

10A6-QP

2

 

10A7-Toan

11A5-Toan

 

11A5-Toan

HOP

 

2

HOP

12A2-QP

12A5-QP

HOP

12A3-QP

12A4-QP

3

11A6-Toan

 

 

11A5-Toan

11A5-Toan

HOP

 

3

HOP

 

10A7-QP

HOP

 

12A1-QP

4

 

10A6-Toan

11A6-Toan

10A7-Toan

 

HOP

 

4

HOP

10A3-QP

10A2-QP

HOP

 

10A1-QP

5

 

11A6-Toan

10A6-Toan

11A6-Toan

 

HOP

 

5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

10A6-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Kiều My

 

 

 

 

 

Giáo viên

Võ Văn Cảnh

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

 

HOP

10A3-Toan

11A4-Toan

 

1

 

11A2-VAN

HOP

12A5-VAN

11A3-VAN

11A1-VAN

2

10A3-Toan

 

10A2-Toan

HOP

10A2-Toan

11A4-Toan

 

2

 

 

HOP

12A5-VAN

11A3-VAN

11A1-VAN

3

 

 

10A2-Toan

HOP

11A4-Toan

 

 

3

12A6-VAN

12A6-VAN

HOP

 

11A2-VAN

12A6-VAN

4

 

10A2-Toan

 

HOP

 

10A3-Toan

 

4

11A1-VAN

11A3-VAN

HOP

11A2-VAN

12A5-VAN

 

5

 

11A4-Toan

10A3-Toan

HOP

 

10A3-SH

 

5

11A2-VAN

11A3-VAN

HOP

11A1-VAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Châu

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

1

HOP

12A3-VAN

12A4-VAN

HOP

 

HOP

2

12A3-Tin

12A5-Tin

10A3-Tin

12A6-Tin

HOP

HOP

 

2

HOP

12A3-VAN

12A4-VAN

HOP

 

HOP

3

10A2-Tin

 

10A3-Tin

12A4-Tin

HOP

HOP

 

3

HOP

12A4-VAN

 

HOP

 

HOP

4

 

12A1-Tin

10A1-Tin

10A2-Tin

HOP

HOP

 

4

HOP

 

12A3-VAN

HOP

 

HOP

5

10A1-Tin

10A4-Tin

12A2-Tin

10A4-Tin

HOP

HOP

 

5

HOP

 

 

HOP

 

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hiền Ly

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

11A4-Tin

11A6-Tin

 

HOP

HOP

 

1

 

HOP

12A2-VAN

12A1-VAN

10A7-VAN

10A7-VAN

2

11A7-Tin

10A6-Tin

 

 

HOP

HOP

 

2

10A6-VAN

HOP

10A6-VAN

10A3-VAN

12A1-VAN

10A3-VAN

3

10A6-Tin

 

10A5-Tin

 

HOP

HOP

 

3

10A7-VAN

HOP

 

 

10A3-VAN

 

4

 

11A2-Tin

10A7-Tin

10A5-Tin

HOP

HOP

 

4

10A7-VAN

HOP

10A3-VAN

10A6-VAN

12A2-VAN

10A6-VAN

5

11A3-Tin

11A5-Tin

11A1-Tin

10A7-Tin

HOP

HOP

 

5

 

HOP

12A1-VAN

12A2-VAN

 

12A2-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Văn Thành Oanh

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Trà Hương

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

11A3-KTCN

11A3-Ly

 

11A6-KTCN

HOP

 

1

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

2

 

11A4-Ly

 

11A4-KTCN

11A7-KTCN

HOP

 

2

11A6-VAN

10A1-VAN

11A6-VAN

HOP

10A1-VAN

10A1-VAN

3

 

11A3-Ly

10A4-Ly

11A4-Ly

 

HOP

 

3

11A4-VAN

 

11A6-VAN

HOP

11A6-VAN

10A2-VAN

4

11A3-Ly

10A4-Ly

11A2-KTCN

 

10A5-Ly

HOP

 

4

10A2-VAN

11A4-VAN

 

HOP

11A4-VAN

11A4-VAN

5

11A4-Ly

11A1-KTCN

11A5-KTCN

10A5-Ly

 

HOP

 

5

10A2-VAN

10A2-VAN

10A1-VAN

HOP

 

10A1-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Thái Bình

 

 

 

 

 

Giáo viên

Võ Thị Thu

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

12A5-Ly

HOP

11A1-Ly

11A2-Ly

11A2-Ly

 

1

 

10A5-VAN

HOP

11A7-VAN

 

11A5-VAN

2

 

 

HOP

 

11A1-Ly

12A1-Ly

 

2

10A4-VAN

10A4-VAN

HOP

10A5-VAN

 

10A4-VAN

3

12A2-Ly

 

HOP

12A1-Ly

 

 

 

3

10A5-VAN

 

HOP

 

10A5-VAN

10A4-VAN

4

12A5-Ly

12A6-Ly

HOP

12A6-Ly

 

 

 

4

11A7-VAN

 

HOP

11A5-VAN

11A5-VAN

11A7-VAN

5

11A1-Ly

12A2-Ly

HOP

11A2-Ly

 

 

 

5

11A7-VAN

 

HOP

11A5-VAN

 

10A5-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hồng Loan

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Văn Giáp

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

10A2-Ly

10A3-Ly

11A5-Ly

 

HOP

 

1

 

 

HOP

10A2-DIA

HOP

10A1-DIA

2

11A5-Ly

11A5-Ly

12A2-KTCN

11A6-Ly

 

HOP

 

2

12A6-DIA

 

HOP

10A1-DIA

HOP

 

3

 

11A6-Ly

11A7-Ly

11A7-Ly

 

HOP

 

3

 

10A2-DIA

HOP

 

HOP

12A3-DIA

4

10A3-Ly

11A7-Ly

 

12A4-KTCN

 

HOP

 

4

12A1-DIA

 

HOP

 

HOP

12A2-DIA

5

11A6-Ly

12A1-KTCN

12A3-KTCN

10A2-Ly

 

HOP

 

5

12A5-DIA

12A4-DIA

HOP

 

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Tân

 

 

 

 

 

Giáo viên

Triệu Minh Thi

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

10A1-Ly

 

12A6-KTCN

 

 

1

HOP

10A6-DIA

10A6-DIA

11A6-DIA

 

HOP

2

 

HOP

10A7-Ly

10A6-Ly

10A6-Ly

 

 

2

10A7-DIA

 

11A1-DIA

11A5-DIA

 

HOP

3

 

HOP

 

10A7-Ly

 

 

 

3

10A3-DIA

10A4-DIA

11A2-DIA

10A3-DIA

 

HOP

4

10A1-Ly

HOP

12A4-Ly

 

 

12A4-Ly

 

4

10A4-DIA

10A5-DIA

11A3-DIA

 

 

HOP

5

12A3-Ly

HOP

12A5-KTCN

12A3-Ly

 

10A7-SH

 

5

10A5-DIA

10A7-DIA

11A4-DIA

11A7-DIA

 

HOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Lê Văn Chính

 

 

 

 

 

Giáo viên

Thiều Viết Dũng

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

HOP

HOP

HOP

 

HOP

 

1

 

HOP

12A5-SU

 

 

10A5-SU

2

 

HOP

HOP

11A1-Hoa

 

HOP

 

2

 

HOP

 

 

 

10A7-SU

3

11A1-Hoa

HOP

HOP

11A2-Hoa

 

HOP

 

3

12A1-SU

HOP

10A1-SU

12A5-SU

12A2-SU

10A3-SU

4

11A2-Hoa

HOP

HOP

 

 

HOP

 

4

 

HOP

10A6-SU

12A2-SU

10A2-SU

 

5

 

HOP

HOP

 

 

HOP

 

5

 

HOP

10A4-SU

12A1-SU

 

12A5-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trần Thị Hằng

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hằng Nga

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

10A4-Hoa

 

HOP

 

 

 

1

 

11A6-SU

HOP

 

12A4-SU

11A7-SU

2

 

 

10A5-Hoa

HOP

 

 

 

2

11A2-SU

 

HOP

 

11A4-SU

11A3-SU

3

 

12A1-Hoa

12A1-Hoa

HOP

10A4-Hoa

 

 

3

 

11A1-SU

HOP

 

 

 

4

12A2-Hoa

12A2-Hoa

 

HOP

12A4-Hoa

10A5-Hoa

 

4

11A5-SU

12A3-SU

HOP

12A3-SU

 

 

5

10A4-Hoa

10A5-Hoa

12A4-Hoa

HOP

 

12A1-SH

 

5

12A6-SU

12A6-SU

HOP

12A4-SU

 

11A3-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trương Thị Hằng

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

HOP

11A5-Hoa

 

 

12A5-Hoa

 

1

HOP

HOP

12A6-CD

10A7-CD

11A5-CD

12A2-CD

2

 

HOP

12A6-Hoa

11A3-Hoa

12A6-Hoa

 

 

2

10A1-CD

HOP

12A1-CD

10A2-CD

11A6-CD

12A3-CD

3

11A5-Hoa

HOP

 

12A3-Hoa

 

11A4-Hoa

 

3

10A4-CD

HOP

11A1-CD

10A5-CD

11A7-CD

12A4-CD

4

 

HOP

11A4-Hoa

 

 

12A3-Hoa

 

4

 

HOP

 

11A3-CD

10A3-CD

12A5-CD

5

 

HOP

11A3-Hoa

12A5-Hoa

 

12A3-SH

 

5

10A6-CD

HOP

11A2-CD

11A4-CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hà Thị Ngọc Quỳnh

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Đức Kỳ

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

1

 

 

HOP

10A3-AV

 

 

2

10A2-Hoa

11A7-Hoa

HOP

11A7-Hoa

 

10A2-Hoa

 

2

11A1-AV

 

HOP

11A2-AV

10A3-AV

 

3

10A1-Hoa

 

HOP

10A2-Hoa

10A6-Hoa

11A6-Hoa

 

3

 

11A2-AV

HOP

 

11A1-AV

11A1-AV

4

10A6-Hoa

10A7-Hoa

HOP

11A6-Hoa

10A1-Hoa

10A7-Hoa

 

4

 

11A1-AV

HOP

 

11A2-AV

11A2-AV

5

10A7-Hoa

10A1-Hoa

HOP

10A6-Hoa

 

10A2-SH

 

5

 

10A3-AV

HOP

 

 

11A2-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Lê Huần

 

 

 

 

 

Giáo viên

Hoàng Thị Lan

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

1

 

 

10A2-AV

HOP

 

10A2-AV

2

HOP

10A3-Hoa

HOP

 

HOP

HOP

 

2

 

10A2-AV

11A7-AV

HOP

 

 

3

HOP

10A3-Hoa

HOP

 

HOP

HOP

 

3

11A7-AV

11A7-AV

11A5-AV

HOP

 

11A5-AV

4

HOP

 

HOP

10A3-Hoa

HOP

HOP

 

4

 

11A5-AV

 

HOP

11A7-AV

11A5-AV

5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

5

 

 

 

HOP

 

11A5-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Chí Tâm

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

 

HOP

 

 

 

 

1

 

HOP

 

12A6-AV

12A1-AV

12A6-AV

2

 

 

HOP

 

 

 

 

2

12A1-AV

HOP

 

 

10A7-AV

 

3

 

10A1-KTNN

HOP

10A1-Sinh

10A2-KTNN

 

 

3

 

HOP

12A6-AV

 

12A6-AV

10A7-AV

4

10A5-KTNN

 

HOP

10A4-Sinh

10A7-KTNN

10A4-KTNN

 

4

 

HOP

12A1-AV

 

 

12A1-AV

5

10A3-Sinh

10A6-KTNN

HOP

10A3-KTNN

 

10A4-SH

 

5

 

HOP

10A7-AV

 

 

12A6-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Đức Thông

 

 

 

 

 

Giáo viên

Bùi Thị Hằng

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

11A5-Sinh

11A2-Sinh

HOP

10A5-Sinh

11A6-Sinh

 

1

 

10A1-AV

HOP

10A1-AV

10A1-AV

 

2

 

11A6-Sinh

11A3-Sinh

HOP

 

11A2-Sinh

 

2

12A5-AV

12A4-AV

HOP

12A4-AV

 

 

3

 

10A7-Sinh

11A4-Sinh

HOP

11A3-Sinh

 

 

3

 

12A5-AV

HOP

 

12A5-AV

12A5-AV

4

11A4-Sinh

 

11A7-Sinh

HOP

10A6-Sinh

 

 

4

12A4-AV

 

HOP

 

 

 

5

11A5-Sinh

11A7-Sinh

10A2-Sinh

HOP

 

 

 

5

12A4-AV

 

HOP

 

 

12A4-SH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

 

 

 

 

Giáo viên

Lã Thị Băng Huyền

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

 

HOP

12A1-Sinh

 

12A5-Sinh

 

 

1

 

HOP

11A4-AV

10A5-AV

11A4-AV

10A4-AV

2

12A4-Sinh

HOP

12A3-Sinh

 

 

12A6-Sinh

 

2

11A4-AV

HOP

 

10A4-AV

10A5-AV

 

3

12A3-Sinh

HOP

12A2-Sinh

12A2-Sinh

12A4-Sinh

 

 

3

11A3-AV

HOP

10A6-AV

10A6-AV

 

10A6-AV

4

 

HOP

12A5-Sinh

12A1-Sinh

11A1-Sinh

11A1-Sinh

 

4

 

HOP

10A4-AV

11A4-AV

11A3-AV

11A3-AV

5

 

HOP

 

12A6-Sinh

 

11A1-SH

 

5

 

HOP

10A5-AV

11A3-AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên

Huỳnh Tấn Thương

 

 

 

 

 

Giáo viên

Trương Thị Hiệp

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

12/09/2016

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

HOP

10A3-TD

HOP

10A4-TD

10A2-TD

10A3-TD

 

1

 

HOP

 

12A3-AV

 

12A3-AV

2

HOP

10A5-TD

HOP

10A7-TD

 

10A6-TD

 

2

 

HOP

 

12A2-AV

 

11A6-AV

3

HOP

10A6-TD

HOP

 

10A7-TD

10A5-TD

 

3

 

HOP

 

11A6-AV

12A3-AV

12A2-AV

4

HOP

10A1-TD

HOP

10A1-TD

10A4-TD

10A2-TD

 

4

11A6-AV

HOP

12A2-AV

 

12A3-AV

 

5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

 

5

12A2-AV

HOP

11A6-AV

 

 

11A6-SH