V/v thanh toán kinh phí đi học cho cán bộ, giáo viên.

Email In

      UBND TỈNH ĐẮK LẮK                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  1323/SGDĐT- KHTC

V/v thanh toán kinh phí đi học                 Buôn Ma Thuột, ngày 13  tháng 12  năm 2010

cho cán bộ, giáo viên

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở

 

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Căn cứ vào Biên bản họp Lãnh đạo sở và Trưởng, phó các phòng ban ngày 08/12/2010 bàn về chủ trương thanh toán kinh phí đi học cho cán bộ giáo viên của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất một số nội dụng chi cho cán bộ, công chức nhà nước  được cấp thẩm quyền Quyết định cử đi học Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo nội dung sau:

1. Chi thanh toán tiền tàu xe đi lại theo đúng nội dung của Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính cụ thể chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập mỗi kỳ học một lượt đi và về, trường hợp trong kỳ học có nghỉ lễ, tết thì được thanh toán.

2. Chi hỗ trợ học phí, kinh phí đào tạo theo thực tế biên lai của trường đào tạo nhưng không được vượt quá mức sau:

+ Đào tạo đại học: 310.000đồng/tháng và 10% hỗ trợ kinh phí đào tạo 31.000đồng, tổng số  341.000đồng/tháng;

+ Đào tạo thạc sĩ: 310.000đồng/tháng x 1,5 và 10% hỗ trợ kinh phí đào tạo 46.500đồng/tháng, tổng số 511.500đồng/tháng;

+ Đào tạo tiến sĩ: 310.000đồng/tháng x 2,5 và 10% hỗ trợ kinh phí đào tạo 77.500đồng/tháng, tổng số 852.500đồng/tháng.

Lưu ý: Thanh toán theo thực tế thời gian triệu tập học nhưng một năm tối đa  không quá 10 tháng.

3. Chi mua tài liệu học tập một kỳ tập trung học tối đa không qúa 250.000đồng/người/kỳ học nếu có hóa đơn hợp lệ.

4.  Chi hỗ trợ tiền thuê chổ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo xác nhận không bố trí chổ nghỉ) đối với những cán bộ công chức ở xa cơ sở đào tạo phải nghỉ lại thống nhất theo tiền thuê phòng trọ: 20.000đ/người/ngày.

Công văn này được thực hiện từ ngày 8/12/2010. Bãi bỏ Công văn số 303/SGDĐT-KHTC ngày 12/4/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo “Về việc hướng dẫn thanh toán hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên đi học”. Trường hợp cán bộ, giáo viên đi học có hồ sơ chứng từ chưa được thanh toán trong năm 2010 cũng được vận dụng thực hiện theo mức hướng dẫn tại Công văn này.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị vị chỉ đạo Kế toán triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh về Phòng KHTC Sở theo số điện thoại 05003854769 để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

-          Như trên;                                                                                   (Đã ký đóng dấu)

-          Giám đốc, các P. Giám đốc;                                                        PHAN HỒNG

-          Các phòng ban của Sở;

-          Lưu VT, KHTC.